Biografi

Latar belakang pendidikan awal Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku telah bermula di Sekolah Clifford, Kuala Lipis  pada tahun 1965. Kemudian Baginda telah menyambung persekolahan peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Ahmad, Pekan (1966-1969) dan Sekolah Rendah Kebangsaan St Thomas, Kuantan serta pengajian peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan St Thomas (1970-1974). 

Comments Off on Biografi